Regulamin Portalu Internetowego

WWW.KARTASLUBNA.PL

§1

Niniejszy „Regulamin portalu internetowego www.kartaslubna.pl, zwany dalej „Regulaminem”: określa warunki korzystania z Portalu internetowego www.kartaslubna.pl, zwanego dalej „Portalem”, a w szczególności uprawnienia i obowiązki użytkowników oraz prawa i obowiązki administratora Portalu, którym jest Tele-Bud Rafał Klewicz z siedzibą przy ul. Widok 95, 85-357 Bydgoszcz.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  • Portalu  – należy przez to rozumieć portal o nazwie kartaslubna.pl, Administratorze Portalu – należy przez to rozumieć Tele-Bud Rafał Klewicz z siedzibą przy ul. Widok 95, 85-357 Bydgoszcz,
  • Partnerze – należy przez to rozumieć wszystkie Firmy prezentujące swoje wizytówki na
    portalu www.kartaslubna.pl
  • Redaktorze – należy przez to rozumieć Firmę Tele-Bud Rafał Klewicz z siedzibą przy ul.
    Widok 95, 85-357 Bydgoszcz
  • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Portal.

§2

Portal www.kartaslubna.pl zawiera wizytówki Firm, będących Partnerami Portalu oraz informację dotyczące usług oraz towarów przez nie oferowanych.

§3

Właścicielem i administratorem Portalu jest Tele-Bud Rafał Klewicz z siedzibą przy ul. Widok 95, 85-357 Bydgoszcz. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej: kontakt@kartaslubna.pl

§4

Dostęp do Portalu jest bezpłatny. Użytkownik może zapoznać się z bazą Firm z branży ślubnej oraz zakupić na Portalu Kartę Ślubną zgodnie z regulaminem sklepu internetowego. Karta Ślubna upoważniać będzie dwie osoby( Narzeczonych), zgłoszone przez kupującego Kartę Ślubną, imiennie wskazane na numerowanej Karcie Ślubnej, do ustalonych na portalu zniżek lub rabatów u naszych Partnerów.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak wolnego terminu (wybranego przez Narzeczonych) na wykonanie danej usługi przez Partnerów. Partnerzy wraz z Użytkownikami mogą wspólnie dopasować swoje terminy na wykonanie usług w czasie dostępnym dla obojga stron. W przypadku niezadowalającej jakości usługi wykonanej przez Partnera, Użytkownik Portalu nie może żądać roszczeń w stosunku do Administratora Portalu, a wyłącznie do Partnera wykonującego daną usługę.

§5

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: poszanowania autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, o których mowa w odrębnych przepisach, zgłoszenia Redaktorom zauważonych zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, problemów i uwag związanych z usługami świadczonymi w ramach Portalu kontaktu z Partnerami, którym chciałby zlecić wykonanie usług, zgodnych z wizytówką zamieszczoną na Portalu.

§6

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu.

§7

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za: jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu, przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu, opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu, szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.), szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

§8

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin”.

§9

Sprzedaż Kart Ślubnych opisana jest w Regulaminie Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie www.kartaslubna.pl w zakładce Regulamin Sklepu Internetowego.

§10

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

§11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2017